Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 17 Październik 2018, 03:56  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Wyprawka szkolna - 2012
Informacje
Wyprawka szkolna - 2012

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, informuje, że do 6 września 2012 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej szkoły, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta lub ze strony Miasta Kołobrzeg .Wypełniony złożyć w sekretariacie szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy:

 • uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach II - IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, w których dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. ) tj. 351 zł netto na osobę,
 • uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) tj. 504 zł na osobę w rodzinie (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 583 zł).
 • uczniów słabo widzących, nie słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • uczniów klas II - IV szkoły podstawowej, uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. ), 351 zł netto na osobę, w rodzinach których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społeczne tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

  Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów w gminie z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.

  Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
 • do 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • do 180 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych
 • do 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
 • do 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
 • do 352 zł dla uczniów klasy I szkoły ponadgmnazjalnej i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  Wniosek: do pobrania w formie PDF.

  Notatka: p. Patrycja Juszczak


 • Archiwum newsów


  [ powrót - poprzednia strona ]

  BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  jpg_07.jpg
  jpg_07.jpg
  Dzień Dziecka - 2014
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl